De jongeren die bij Prins Heerlijk een traject volgen, ontwikkelen vaardigheden in leren en werken om zo zelfstandig mogelijk te participeren in de maatschappij. Voor een aantal jongeren van Prins Heerlijk is extra, individuele ondersteuning nodig: bij het leren en werken, maar ook bij de persoonlijke ontwikkeling op andere levensterreinen.

Indicatie

Bij individuele begeleiding kunnen de deelnemers onder verschillende regelingen vallen.

  • Wet Langdurige Zorg (WLZ): het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicatie vast in een ZorgZwaartePakket (ZZP). In het zorgplan dat bij deze indicatie hoort, staan afspraken over de individuele begeleiding.
  • Jeugdwet: de gemeente stelt een indicatie. Elke gemeente heeft hiervoor een eigen beleid. Hoe de begeleiding vorm krijgt, staat in een individueel zorgplan dat Prins Heerlijk met de gemeente en de jongere afspreekt.
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en WMO Beschermd wonen: de gemeente stelt een indicatie na een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’ met de jongere en zijn/haar ouders of verzorgers. Elke gemeente heeft een eigen beleid. Prins Heerlijk overlegt met de jongere en de gemeente over de invulling van het individuele zorgplan.

financiering

De individuele begeleiding en individuele woonbegeleiding kunnen plaatsvinden op basis van Zorg In Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Bij ZIN verzorgt het Zorgkantoor of de gemeente de betaling rechtstreeks aan Prins Heerlijk. Bij een PGB maakt de budgetbeheerder of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger afspraken over de zorgovereenkomst. De betaling is bij het PGB in handen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Meer informatie over het PGB vindt u op de website van de SVB.
Deelnemers van 18 jaar of ouder betalen een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Praktijk

Prins Heerlijk begeleidt de individuele jongere bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Elk traject begint met een intake om de persoonlijke mogelijkheden en belemmeringen in kaart te brengen. Soms voert Prins Heerlijk ook diagnostisch onderzoek uit. De begeleiding kan gericht zijn op praktische en sociale vaardigheden, maar ook op psychische problemen. Prins Heerlijk heeft professionele begeleiders in dienst, zoals gedragsdeskundigen en sociaal-pedagogisch medewerkers.

Het doel is een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Want de jongere komt tot bloei door ontplooiing en ontwikkeling op alle levensterreinen: sociale contacten, leren, werken, wonen en vrije tijd.