De jongeren die bij Prins Heerlijk een traject volgen, ontwikkelen vaardigheden in leren en werken om zo zelfstandig mogelijk te participeren in de maatschappij. Voor een aantal jongeren van Prins Heerlijk is extra, individuele ondersteuning nodig en fijn: bij het leren en werken, maar ook bij de persoonlijke ontwikkeling op andere levensterreinen.

Indicatie

Om individuele begeleiding te organiseren, kan gebruik gemaakt worden van verschillende regelingen.

  • Wet Langdurige Zorg (WLZ): het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicatie vast in een ZorgZwaartePakket (ZZP). In het zorgplan dat bij deze indicatie hoort, staan afspraken over de individuele begeleiding.
  • Jeugdwet: de gemeente stelt een indicatie. Elke gemeente heeft hiervoor een eigen beleid. Hoe de begeleiding vorm krijgt, staat in een individueel zorgplan dat Prins Heerlijk met de gemeente en de jongere afspreekt.
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en WMO Beschermd wonen: de gemeente stelt een indicatie na een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’ met de jongere en zijn/haar ouders of verzorgers. Elke gemeente heeft een eigen beleid. Prins Heerlijk overlegt met de jongere en de gemeente over de invulling van het individuele zorgplan.

financiering

De begeleiding kan plaatsvinden op basis van Zorg In Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Bij ZIN verzorgt het Zorgkantoor of de gemeente de betaling rechtstreeks aan Prins Heerlijk. Bij een PGB maakt de budgetbeheerder of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger afspraken over de zorgovereenkomst. De betaling is bij het PGB in handen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Meer informatie over het PGB vindt u op de website van de SVB.
Deelnemers van 18 jaar of ouder betalen een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Praktijk

Prins Heerlijk begeleidt de individuele jongere bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Er zijn allerlei hulpvragen waarvoor individuele begeleiding ingezet kan worden, zoals het maken van een planning, het uitvoeren van huishoudelijke taken, omgaan met vervelende gevoelens of op een goede manier communiceren. Ook kunnen we ondersteunen bij het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, het invullen van vrije tijd of het leren gebruiken van openbaar vervoer.

Afhankelijk van de vraag, kan een persoonlijk begeleider ook afspraken hebben met ouders. Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan een positieve manier van omgaan met elkaar. De persoonlijk begeleider zorgt ervoor dat er een goede afstemming is tussen de werk-/praktijkplek, de opleiding en de persoonlijke situatie. Soms wordt persoonlijke begeleiding ook ingezet als voorbereidend traject, voorafgaand aan de start van leren, werken en/of dagbesteding bij Prins Heerlijk. Of toewerken naar het begeleid zelfstandig wonen bij Prins Heerlijk. We kijken wat er nodig is en spreken af hoeveel uur persoonlijke begeleiding er wordt ingezet. De begeleiding wordt geboden door ervaren persoonlijk begeleiders van Prins Heerlijk.

Soms voert Prins Heerlijk ook diagnostisch onderzoek of psychologische behandeling uit. Bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe jij het beste leert, of hoe je kunt omgaan met je emoties. Of we werken er samen met jou aan dat je beter in je vel komt te zitten. Prins Heerlijk heeft hiervoor gedragsdeskundigen in dienst.

Het doel van de begeleiding (en/of behandeling) is een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Want de jongere komt tot bloei door ontplooiing en ontwikkeling op alle levensterreinen: sociale contacten, leren, werken, wonen en vrije tijd.