Jongeren tussen 16 en 27 jaar met leerproblemen kunnen bij Prins Heerlijk al werkend een vak leren in de horeca, detailhandel of zorg. Het doel is dat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij en trots zijn op zichzelf en hun werk. Zo levert Prins Heerlijk een bijdrage aan de afspraak van de rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties om de komende tien jaar 125.000 arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen.

Doelgroepen

In aanmerking voor een leer-werktraject bij Prins Heerlijk komen:

  • schoolverlaters uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (VSO/Pro)
  • uitvallers uit het VMBO of reguliere MBO
  • Wajongers die begeleiding nodig hebben bij het vinden en behouden van werk
  • jongeren die een indicatie hebben voor een Begeleid Werken-traject in de sociale werkvoorziening (SW)
  • jongeren die onder de Participatiewet vallen, en niet in staat zijn het minimumloon te verdienen

Deze doelgroepen vallen vrijwel allemaal onder het doelgroepenregister van het UWV.

Indicatie en financiering

Voor een leer-werktraject bij Prins Heerlijk komen jongeren in aanmerking die een beroep kunnen doen op voorzieningen als een re-integratietraject, loonkostensubsidie voor de werkgever, en jobcoaching. Dit zijn met name jongeren die:

  • voor 1 januari 2015 geplaatst waren in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of
  • een indicatie hebben voor de Wajong of
  • na 1 januari 2015 van de gemeente een toezegging hebben gekregen voor een traject in het kader van de Participatiewet.

Het schoolgeld voor de opleiding van Prins Heerlijk is hetzelfde als voor een reguliere MBO-opleiding.

Begeleiding naar werk

Voor de leer-werktrajecten ‘Speciaal MBO in bedrijf’ werkt Prins Heerlijk samen met De Rooi Pannen in Tilburg (horeca, detailhandel), het ROC Tilburg (zorg) en het Summa Collega in Eindhoven (zorg). Gedurende het traject zoekt een jobcoach van Prins Heerlijk samen met de jongere naar een passende betaalde werkplek (jobhunting). De jobcoach begeleidt de jongere ook op het werk.

 

Horeca en detailhandel

De leerling-medewerkers in de horeca of detailhandel leren eerst basisvaardigheden van het vak en van het werknemersschap, en trainen in het zelfstandig uitvoeren van opdrachten. Dit doen ze bij een leerwerkbedrijf van Prins Heerlijk of op stage bij een externe werkgever. Daar werken ze gedurende 47 weken per jaar drie of vier dagen per week.
Naast het werk krijgen de leerling-medewerkers Horeca en Detailhandel een dag per week les. Dat gebeurt bij Prins Heerlijk zelf, in een groep van maximaal twaalf personen. De manier van leren is afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de jongere: in een groepje, individueel aan een tafel, of in een prikkelarme leerplek. De examens worden afgenomen door De Rooi Pannen. De werkgever biedt naast de leer-werkplek zo mogelijk het vooruitzicht van een baan.

Zorg

De leerling-medewerkers in de Zorg gaan meestal direct drie dagen per week aan het werk met een leer-arbeidsovereenkomst of op stage bij een zorginstelling. Naast het werk krijgen ze twee dagen les. Deze leslocatie in Tilburg is gevestigd in Servicecentrum Het Laar. In Eindhoven is de leslocatie gevestigd in Sociëteit Andromeda. Ook hier zijn de lessen afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de jongere.
De zorginstelling biedt een leer-werkplek en heeft de intentie de jongere na de opleiding zo mogelijk minstens een jaar in dienst te houden. De examens worden afgenomen door het ROC (voor Tilburg) en door het Summa College (voor Eindhoven).

Procedure en begeleiding

Jongeren die zich bij Prins Heerlijk aanmelden, doorlopen een toelatingsprocedure. Daarbij staan centraal: de motivatie van de jongere, wat zijn/haar capaciteiten zijn, en wat het passende individuele leer-werktraject is. Adviezen van de vorige opleiding en van de ouders/verzorgers spelen natuurlijk ook een rol.

De jongeren van Prins Heerlijk krijgen op de werkvloer ondersteuning van ervaren vakmensen: de leermeesters/werkbegeleiders. Een jobcoach van Prins Heerlijk bewaart het overzicht en stuurt eventueel bij. Ook helpt de jobcoach de jongeren bij het behouden van werk en waar nodig bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Om werkgevers te ondersteunen bij het realiseren van betaalde banen, zoekt Prins Heerlijk uit welke regelingen voor de jongeren en werkgevers van toepassing zijn. Daarbij kan het gaan om loonkostensubsidie (bij de WSW of Participatiewet), loondispensatie (Wajong) of om andere regelingen (bijvoorbeeld Subsidieregeling Praktijkleren of premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer’).

Indien er sprake is van een bredere problematiek, kan Prins Heerlijk de jongere ook individuele begeleiding en/of woonbegeleiding bieden.